\"\"
ماژول مبدل NRF24L01 به USB با قابلیت کانفیگ نمایش بزرگتر

ماژول مبدل NRF24L01 به USB با قابلیت کانفیگ

970168

جدید

این محصول در انبار موجود نیست

ریال 300,000

مقدار تخفیف

تعدادتخفیفشما بیش از
10 5% ذخیره می‌کنید ریال 150,000
50 8% ذخیره می‌کنید ریال 1,200,000
100 10% ذخیره می‌کنید ریال 3,000,000

This module convert any nRF24L01P Module (Recommend XPOWER nRF24L01P) to USB Serial (Half-Duplex). It use FT232RL USB chip.

Configuration Mode (Short Circuit CFG header):
Short circuit CFG header and connect USB. Then connect to the module by the setting: 9600, 8 bit, 1 Stopbit, No Parity, Handshaking None.

Send these commands to configure the nRF24L01P settings: (Type HELP and enter to get information)
Check settings, type and enter VER?
Set CHANNEL 78 (0..125), type and enter CHANNEL:78
Set SPEED 1Mb (250kb, 1Mb, 2Mb), type and enter SPEED:1Mb
Set POWER -6db (0db, -6db, -12db, -18db), type and enter POWER:-6db
Set ACK Enable (1=enable, 0=disable), type and enter ACK:1
Set Serial Baudrate 9600 (300, 600,...,9600,...,230400), type and enter BAUD:9600
Set default, type and enter DEFAULT
EXIT, type and enter EXIT

Default settings is:
CHANNEL:100
SPEED:2Mb
POWER:0db
BAUD:9600
ACK:1

Normal Mode (Open Circuit CFG header):
Use in normal mode disconnect CFG header and connect USB. Send and receive data by the setting: BAUD, 8 bit, 1 Stopbit, No Parity, Handshaking None. The serial connection is half-duplex. No limited transferring data.

نقدی توسط مشتریان ثبت نشده است

نوشتن یک نقد

ماژول مبدل NRF24L01 به USB با قابلیت کانفیگ

ماژول مبدل NRF24L01 به USB با قابلیت کانفیگ

 

نوشتن یک نقد

9 دیگر محصولات

محصولات ویژه

محصولات بازدید شده

نماد اعتماد الکترونیکی

\"\"